BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

BESTUUR
Van burgerparticipatie is er een overgang gaande naar
overheidsparticipatie. Een veranderde samenleving vraagt
namelijk om een andere houding van de gemeente. ChristenUnie-
SGP wil bereiken dat inwoners, organisaties en
bedrijven zelf stappen zetten. Het is aan de gemeente om
hen daarin te ondersteunen, vertrouwen te geven en ook zelf
zaken los te durven laten.

“De gemeente is niet meer dé speler die alles bepaalt en
organiseert maar één van de spelers in het veld.” Dit is één
van de kernzinnen uit het coalitieakkoord “Agenda voor de
toekomst”. Een uitgangspunt dat ChristenUnie-SGP volledig
onderschrijft. We moeten het dus samen doen met onze inwoners,
organisaties en bedrijven. Samen de schouders eronder!
De rol en passie van de gemeente is: “stimuleren, faciliteren,
verbinden, samenwerken en participeren. Daar waar mensen
zelf zaken oppakken, moeten regels niet te beperkend zijn.”
Dit vraagt niet alleen een andere organisatie of een andere
opstelling van het college, maar vraagt ook van de gemeenteraad
betrouwbaarheid, transparantie en daadkracht. Het is
uiteindelijk de raad die de definitieve afweging maakt. Goede
procedures waarbij de burgers inspraak hebben, hebben sterk
de voorkeur boven een (raadgevend) referendum.


BEDRIJFSVOERING EN ORGANISATIE
De middelen die de overheid gebruikt en inzet, behoren tot
het gemeenschapsgeld. Het is dus belangrijk dat Doetinchem
als lokale overheid effectief (doeltreffend) en efficiënt
(doelmatig) handelt. Wij staan voor een kleine, open, flexibele
gemeentelijke organisatie, die haar taken tegen een zo laag
mogelijke kostprijs met een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau
uitvoert. Als blijkt dat een zorgvuldige verzelfstandiging van
een organisatieonderdeel leidt tot betere prestaties, dan dient
verzelfstandiging overwogen te worden.
Regionale samenwerking moet versterking bieden aan de
doelmatigheid en doeltreffendheid. Voorkomen moet worden
dat er een steeds grotere afstand komt tussen de gemeente en
de eigen inwoners of dat er een extra bestuurslaag ontstaat. De
door inwoners gekozen gemeenteraad is het hoogste politieke
orgaan van Doetinchem. ChristenUnie-SGP pleit voor voorzichtigheid
als het gaat om overdragen van lokale bevoegdheden
naar niet-democratisch gelegitimeerde instanties. Besluitvorming
moet ons inziens met duidelijke democratische
meerderheden genomen kunnen worden. Dure inhuur van
specialistische taken moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
ChristenUnie-SGP vraagt aandacht voor goede en moderne
gemeentelijke communicatie waaronder sociale media. Met
name onze oudere inwoners met weinig digitale informatievoorzieningen
en ervaring moeten niet vergeten worden.
Ook voor hen moet de gemeente bereikbaar zijn en blijven.
Overlap bij het opslaan van (digitale) post moet voorkomen
worden, waarbij de structurele (steeds terugkerende) kosten
hiervoor in kaart moeten worden gebracht.
Modern lokaal bestuur faciliteert, schept voorwaarden, geeft
vertrouwen en laat los. ChristenUnie-SGP wil een overheid
die verandert, een overheid die meer een beheerder en regievoerder
(rentmeester) is dan een eigenaar. Het is onze intentie
om daar als gemeente, met behoud van het kwaliteitsniveau
dat er nu is, invulling aan te geven.


ORGANISATIEONTWIKKELING
De toekomstvisie van gemeente Doetinchem voor 2020
(gD 2020) is in 2016 in de raad vastgesteld en gaat over
de organisatieontwikkeling van de gemeente Doetinchem.
Uitgangspunt is een kleine, compacte regiegemeente met
uitvoerende taken op afstand. ChristenUnie-SGP staat hier
positief tegenover en verwacht dat dit zal leiden tot een meer
efficiënte gemeentelijke organisatie, met aandacht voor mogelijke
verbetering van processen. Op korte termijn zal de visie
uitgewerkt moeten worden in een daadwerkelijk veranderende
organisatie. De te maken keuzes moeten op korte termijn
heldere kaders geven.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Niet meer regels dan nodig.
• Meetbare en objectieve (haalbare) doelen formuleren in de
begroting.
• Dat wijk- en dorpsraden maar ook burgerinitiatieven gefaciliteerd
en gestimuleerd worden.
• Regionaal samenwerken waar het mogelijk is om de Achterhoek
in zijn geheel te versterken.
• Dat het kwaliteitsniveau ten minste gelijk blijft en door
vindingrijke aanpak verder wordt verhoogd.
• Informatieveiligheid en privacy die op orde is.