DUURZAAMHEID EN MILIEU

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

DUURZAAMHEID EN MILIEU

Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn onlosmakelijk aan
elkaar verbonden. ChristenUnie-SGP staat voor een gemeente
die zelf het goede voorbeeld geeft en mensen, kennis
en mogelijkheden met elkaar verbindt. De energietransitie
(overgang) naar een energie neutrale Achterhoek in 2030
is een enorme opgave. We blijven niet voor deze uitdaging
staan, maar pakken die met voortvarendheid op.

LANDBOUW
De agrarische sector wordt wel de motor van de plattelandseconomie
genoemd en is daarom van het grootste belang
voor de leefbaarheid van het buitengebied. In het agrarische
cultuurlandschap wonen, verblijven en recreëren burgers, zij
zien dit als een belangrijk onderdeel van hun leefomgeving.
Omwonenden en agrarische bedrijven kunnen tegenstrijdige
belangen hebben. Daarom is een goed en reëel omgevingsbeleid
belangrijk. Bij het ruimtelijk beleid biedt de gemeente
(meer) ruimte bij een kwalitatief goed plan. Alleen als er ontwikkelingsruimte
en economisch perspectief is kunnen deze
bedrijven duurzaam gaan/blijven produceren. Aan beheerste
schaalvergroting valt in de toekomst niet te ontkomen.


BESPAREN EN VERNIEUWEN
De eerste focus ligt op het besparen van energie. Dat kan
door energiebesparende maatregelen te nemen of overtollige
warmte en energie te benutten. Een tweede focus is het opwekken
van nieuwe of hernieuwbare energie. Wat Christen-
Unie-SGP betreft doen we dat op een evenwichtige manier.
Niet alléén zonnepanelen, maar een goed op elkaar afgestemde
mix van zon, wind, biomassa en aardwarmte. Onderzoek
naar de opslag van energie in bijvoorbeeld accu’s blijft
noodzakelijk.


CIRCULAIRE ECONOMIE
Een circulaire economie is een economie waarin zoveel mogelijk
grondstoffen en eindproducten worden hergebruikt
in plaats van vernietigd. Zo’n economie draagt bij aan een
zo goed mogelijk behoud van onze leefomgeving. Dat is van groot belang, want het is onze taak om de aarde ook voor de
generaties na ons leefbaar te houden. Onnodige verspilling
van materialen en fossiele brandstoffen draagt daar zeker niet
aan bij. Wat ChristenUnie-SGP betreft dient stadslandbouw
mogelijk gemaakt te worden, waarbij er een koppeling kan
worden aangebracht met maatschappelijke doelstellingen.


INNOVATIE
Ruimte voor vernieuwende ideeën en oplossingen zijn van
groot belang. Inwoners, organisaties en bedrijven dienen
slagvaardig geholpen te worden. ChristenUnie-SGP staat
voor een gemeente die duurzaamheid blijft promoten én
stimuleren door bijvoorbeeld de duurzaamheidslening of
investeringssubsidie. Als uitbreiding van het duurzaamheidsfonds
daartoe noodzakelijk is, dient dat serieus overwogen te
worden.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Plaatsing van zonnepanelen allereerst op daken van
woningen, instellingen en bedrijven.
• Een evenwichtige mix in het maken van energie.
• Verder kijken dan de eigen regio en het benutten van
windparken op zee.
• Verder inzetten op verminderen huishoudelijk restafval,
de scheiding van restafval en percentage recycling (hergebruik)
stimuleren en bevorderen.
• De circulaire economie bevorderen (hergebruik van
goederen door reparatie en recycling).
• Stadslandbouw mogelijk maken.
• Dat niet de te bebouwen oppervlakte maar de kwaliteit
van een plan maatgevend is (agrarische bedrijven).
• Stimulering van verduurzaming bij agrarische bedrijven,
zoals toepassing van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld
asbest eraf - zonnepanelen erop) , luchtwassers en mestvergisters.
• Verpaupering door leegstaande gebouwen tegengaan
door toestaan van functieverandering (of verbreding)
onder duidelijke voorwaarden.