ECONOMIE EN WERK

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

ECONOMIE EN WERK

RUSTDAG
ChristenUnie-SGP ziet de zondag vanuit christelijk perspectief
als rustdag en baseert dit op de Bijbel. De zondag is een
groot goed voor iedereen. Daarom baart de huidige 24/7
economie ons grote zorgen.

ECONOMIE EN WERK
Werken is waardevol én een Bijbelse opdracht. Werk leidt tot
deelname aan de samenleving, het levert sociale contacten
op en niet in de laatste plaats een inkomen. Daardoor kan de
werknemer zich in zijn of haar levensonderhoud voorzien.
ChristenUnie-SGP realiseert zich ook dat betaald werk op de
reguliere arbeidsmarkt niet voor iedereen mogelijk is. Voor
hen is er een passende dagbesteding en waar mogelijk detachering
bij een reguliere werkgever.
Wat ChristenUnie-SGP betreft hebben alleenstaande ouders
van kinderen tot 12 jaar een gezinsverantwoordelijkheid en
worden zij ontzien van werk. Juist op deze leeftijd is de aanwezigheid
van hun ouder belangrijk voor een stabiele opvoeding.


VESTIGINGSKLIMAAT
Een bedrijfsvriendelijk vestigingsklimaat maakt Doetinchem
tot een stad waar het prettig is om te ondernemen. Veel
verschillende sectoren, bedrijven en organisaties zijn voor
Doetinchem en de regio van groot belang. Behoud van de
huidige bedrijvigheid en waar mogelijk het aantrekken van
nieuwe spelers is ons uitgangspunt. Wat ChristenUnie-SGP
betreft is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de vier gemeenten om bedrijven eerst te vestigen op het
bedrijventerrein A18. Het ideaal van ChristenUnie-SGP is
het blijvend uitbouwen van een groene regio Achterhoek.
Daardoor kan steeds meer invulling gegeven worden aan de
uitgangspunten van een duurzame en circulaire economie
waarin producten en grondstoffen dus zo goed mogelijk
hergebruikt worden.
Het stimuleren van ondernemerschap is belangrijk. Zonder
ondernemers valt een groot deel van de werkgelegenheid
immers weg. Daarbij vragen we ook aandacht voor recreatie
en toerisme. Dit zijn groeiende economische pijlers.

JONGEREN EN WERK
Om een goed begin te maken op de arbeidsmarkt is een startkwalificatie
(diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger) van
groot belang. Door het schoolonderwijs voortijdig en zonder diploma
te verlaten, doen jongeren zichzelf tekort. De Achterhoek
heeft te maken met krimp. De verwachting is dat dit de komende
jaren toeneemt. Het is daarom van groot belang dat jongeren
worden behouden voor de regio. Scholen en werkgevers dienen
onderling elkaars vraag en aanbod goed af te stemmen. Stages en
traineeships kunnen de basis leggen voor een vaste baan.


LANGDURIG WERKLOZEN EN OMSCHOLING
Door middel van stages en vrijwilligerswerk kunnen langdurig
werklozen weer zicht krijgen op een werkplek. Als een
inwoner daartoe niet bereid is, is een maatregel vanuit de
uitkeringsinstantie op zijn plaats.


CENTRUM EN BINNENSTAD
Met een vitale, aantrekkelijke en gastvrije binnenstad biedt
ons stadscentrum inwoners van Doetinchem, de regio en
bezoekers van elders, een sfeervol stadshart met allerhande
voorzieningen. Ons stadshart staat in verbinding met de
Oude IJssel. Het verder betrekken van het water bij de Binnenstad
is een van de uitdagingen die in de toekomst verder
vorm gegeven moet worden.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• De uitstroom van uitkeringsgerechtigden bevorderen.
• Belemmeringen in regelgeving wegnemen.
• Oog voor de noodzakelijkheid van goede (digitale) bereikbaarheid.
• Een circulaire economie (waarin producten en grondstoffen
zo goed mogelijk hergebruikt worden) concreet, regionaal
invullen.
• Een maatschappelijke tegenprestatie voor een uitkering
vragen waar dat mogelijk is.
• Maximaal inzetten op de vestiging van (nieuwe) bedrijven.