FINANCIËN

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

FINANCIËN

Voor het voeren van een goed beleid zijn financiële middelen
nodig. Deze middelen zijn beperkt en dat betekent dat
er beleidskeuzes moeten worden gemaakt. Beleid heeft altijd
gevolgen voor mensen. Daarom vragen wij naast aandacht
voor een meerjarige sluitende begroting en een gezond
meerjarenperspectief óók aandacht voor de mens áchter de
cijfers.
Een gemeentebegroting werkt niet anders dan uw huishoudboekje,
de uitgaven worden met de inkomsten betaald.
Bij een incidenteel tekort wordt een beroep gedaan op de
algemene reserve. Maar er kan niet meer uitgegeven worden
dan er aan geld binnenkomt!

BEGROTING
ChristenUnie-SGP wil een overzichtelijke begroting en
ook het vervolg van de begroting in één oogopslag. Bij een
begrotingsoverschot kunnen schulden worden afgelost. Overschotten
worden aan de algemene reserve toegevoegd of van
daaruit voor nieuw beleid ingezet.


BELASTINGEN
Het betalen van belastingen is noodzakelijk om onze publieke
voorzieningen op peil te kunnen houden voor de huidige en
komende generaties. Het overgrote deel van de gemeentelijke
inkomsten is afkomstig vanuit het Rijk. Maar een heel
klein deel komt binnen door het heffen van gemeentelijke
belastingen. ChristenUnie-SGP is zeer terughoudend in het
verhogen van de Onroerende Zaak Belasting om daarmee
de lokale belastinginkomsten te verhogen. Dit kan alleen als
er heel strikte voorwaarden zijn, zoals een structureel tekort
of niet toereikende risicobuffers. Alle andere belastingen en
leges dienen wat ChristenUnie-SGP betreft (niet meer dan)
kostendekkend te zijn.
ChristenUnie-SGP is van mening dat, wanneer gemeenten
meer mogen doen, er ook financiële middelen tegenover moeten
staan om de taken naar behoren uit te kunnen voeren.
Het uitbreiden of omvormen van het lokale belastinggebied
zou daarvoor een mogelijkheid kunnen zijn. Voorwaarde is
wel dat de totale lastendruk niet toeneemt.


GRONDEXPLOITATIES
De risico’s voor de grondexploitaties (het hebben van grond
om er winst mee te maken) moeten draagbaar blijven. ChristenUnie-
SGP staat voor het hanteren van reële waarden en
het voeren van een strakke regie.


RISICOMANAGEMENT
Binnen de gemeentelijke begrotingscyclus dient nadrukkelijk
aandacht te worden besteed aan de bijbehorende risico’s. De
belangrijkste risico’s moeten worden genoemd en van een bedrag
voorzien. Onze fractie juicht de in het voorjaar 2017 ingezette
strategie “Resultaatgericht sturen door risicogestuurd
werken” van harte toe. Een weerstandscapaciteit tussen 0,8
en 1,2 geeft voldoende bandbreedte voor het risicogestuurd
werken.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Een doelmatige en doeltreffende inzet van gemeenschapsgeld.
• Blijven inzetten op een strakke begrotingsdiscipline.
• Geen verdere belastingverhoging dan de inflatie.
• Grondexploitaties reëel waarderen.