ONDERWIJS

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

ONDERWIJS

Ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien. De
scholen vervullen daarin een belangrijke rol. In een steeds veranderende
arbeidsmarkt waarin het ‘leven-lang-leren’ steeds
meer leidend wordt, is een goede startkwalificatie noodzakelijk.
In zowel basis- als voorgezet onderwijs staan niet docent
en leerling, maar het leren centraal. Ieder kind heeft talenten
die benut en ontwikkeld dienen te worden.

ONDERWIJS EN BURGERSCHAP
Naast kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden,
dient ook aan het omgaan met elkaar als voorbereiding op
deelname aan het maatschappelijk leven voldoende aandacht
te worden besteed. De rol van de docent daarin is essentieel.
De opvoedingsverantwoordelijkheid ligt echter bij de ouders
en kan en mag niet worden uitbesteed aan scholen of andere
instellingen rondom het kind.


BELANG STARTKWALIFICATIE
Om met een goede startkwalificatie van school te kunnen
gaan, is het van belang dat iedere leerling onderwijs op niveau
volgt. Spijbelen en schooluitval dienen daartoe maximaal te
worden tegengegaan. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk
leerlingen deelnemen aan het regulier onderwijs. Niet iedere
leerling is echter in staat om onderwijs in het reguliere traject
te volgen. Voor deze leerlingen is er speciaal onderwijs, zodat
zij met extra ondersteuning kunnen werken aan hun doelstellingen.


GEVOLGEN KRIMP
De daling van de leerlingaantallen die wordt veroorzaakt door
krimpende bevolkingsaantallen, baart zorgen. Om de huidige
kwaliteit blijvend te waarborgen, kunnen fusies (samengaan
van verschillende scholen) in de toekomst een reëel scenario
zijn. We ontwikkelen graag een visie ten aanzien van hoe om
te gaan met scholen in de toekomst en de leegstand daarvan.
Wat ChristenUnie-SGP betreft is het zaak om het identiteitsgebonden
onderwijs en scholen met een levensbeschouwelijk
karakter blijvend bestaansrecht te bieden.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Blijvend bestaansrecht bieden aan het levensbeschouwelijk
onderwijs.
• Een goede aansluiting tussen (voortgezet- en middelbaar
beroeps-) onderwijs en arbeidsmarkt.
• Ondersteuning van stages en traineeships e.d. bij bedrijven
en overheid om op die manier Doetinchem en de
Achterhoek te promoten als werkplek en woonplaats.
• Een visie op de leegstand van scholen ontwikkelen.