SAMENVATTING

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

SAMENVATTING

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van ChristenUnie-SGP Doetinchem.
Vanuit het rentmeesterschap in de breedste zin van het Woord van God, de Bijbel,
willen wij graag onze visie op allerlei terreinen met u delen.

Door goed samen te werken met inwoners, organisaties
en bedrijven zetten wij gezamenlijk de schouders
onder de Doetinchemse samenleving. Waar mogelijk
pakken we in regionaal verband zaken op zonder dat de
afstand tot de inwoners groter wordt. Voor een goed gemeentelijk
beleid is een solide, meerjarig sluitende begroting
noodzakelijk. Evenals in een huishouden kan ook in Doetinchem
niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt.
Daarbij vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de mens
achter de cijfers.
ChristenUnie -SGP hecht eraan dat de gemeente haar
verantwoordelijkheid neemt voor wat betreft openbare orde
en veiligheid. De inwoners hebben hierin een cruciale rol, zij
zijn immers de "ogen" en de "oren" van de politie in buurten,
wijken en straten, hun signalen dienen serieus te worden genomen.
Het handhaven van de regels is een voorwaarde voor
veilig en prettig wonen.
Ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien. De
scholen nemen hierbij een belangrijke rol in. De opvoeding
is ten eerste een verantwoordelijkheid van de ouders. Het
hebben van een startkwalificatie is belangrijk zodat elk kind
in de toekomst haar/zijn plaats in de maatschappij goed kan
innemen. Werken is niet alleen waardevol vanwege het inkomen
maar leidt ook tot meedoen in de samenleving. Christen-
Unie-SGP realiseert zich dat betaald werk niet voor iedereen is
weggelegd. Voor mensen met een beperking, op welke manier
dan ook, is een passende dagbesteding beschikbaar en waar
mogelijk detachering bij een reguliere werkgever.
Rentmeesterschap en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Onze lokale economie dient zo duurzaam en circulair (milieubewust)
mogelijk te zijn ingericht. De eerste focus moet
liggen op energiebesparing. Anderzijds wekken we nieuwe
en hernieuwde energie op met een evenwichtige mix van
energiebronnen.
Zowel digitaal als fysiek -met de auto, de fiets en het OVmoet
Doetinchem voor inwoners, bezoekers, werknemers
en bedrijven goed bereikbaar zijn. Een goede bereikbaarheid
en werk zijn belangrijke aspecten voor de keuze van een
woonplaats. Een aantrekkelijke gemeente heeft een breed
aanbod dat aansluit op de verschillende woonbehoeften van
de samenstelling van onze bevolking. Zowel de economie,
de maatschappij als de bevolkingssamenstelling verandert.
Dit betekent dat de focus minder op kwantiteit en meer op
kwaliteit zal moeten liggen, het huidige woningaanbod wordt
zoveel als mogelijk verduurzaamd.
Doetinchem biedt als centrumgemeente een aantrekkelijk
stadscentrum met winkels, horeca en weekmarkten. In, maar
ook buiten de stad, geven de monumenten beleving aan onze
cultuur en karakter aan onze stad. De verbinding met de IJssel
en de natuur bieden een aantrekkelijk decor om te wonen en
te recreëren (ontspannen) in Doetinchem.
Wat ChristenUnie-SGP betreft hebben inwoners (binnen
hun mogelijkheden) een eigen verantwoordelijkheid voor hun
leven. De inwoners voor wie dat minder of niet mogelijk is, de
zwakkeren in onze samenleving, verdienen een beschermend
schild. Wij laten deze mensen niet in de steek, maar laten hen
zoveel als mogelijk meedoen. Een ruimhartig sociaal en doelgericht
vangnet moet voorkomen dat mensen buiten de boot
vallen, dit is een voluit Bijbelse opdracht.
Tenslotte: ChristenUnie-SGP hecht aan christelijke waarden
en normen. Dat uit zich in: respect voor mensen en hun
waarden, het afwijzen van een 24/7 economie en het respecteren
van de zondagsrust.