SOCIAAL DOMEIN

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

SOCIAAL DOMEIN

Veel inwoners zijn in staat om zelf de regie over hun leven
te voeren. Wat ChristenUnie-SGP betreft hebben inwoners
(binnen hun mogelijkheden) eigen verantwoordelijkheid
over hun leven. Er zijn ook inwoners voor wie dat lastig is.
Juist de zwakkeren in de samenleving, zoals bijvoorbeeld
inwoners die leven in armoede, hebben een schild nodig dat
hen beschermt. ChristenUnie-SGP laat deze mensen niet in
de steek, maar wil hen zoveel mogelijk mee laten doen. Een
ruimhartig, sociaal én doelgericht vangnet moet voorkomen
dat deze mensen buiten de boot vallen. Omzien naar elkaar is
een voluit Bijbelse boodschap!

ZORG VOOR HET GEZIN
ChristenUnie-SGP ziet het gezin als hoeksteen van de
samenleving. Een veilige thuissituatie is onmisbaar voor
een goed opvoedingsproces. Normen en waarden worden
doorgegeven en kinderen wordt, als het goed is, geleerd
om te gaan met gezagsrelaties. Als binnen het gezin hulp
noodzakelijk is, wordt dit zo integraal en compleet mogelijk
aangeboden. De uitgangspunten van het beleid “De
Doetinchemse Keuze “één gezin, één plan, één regisseur”
zijn ons uit het hart gegrepen. Gesprekken met zorgvragers
dienen helder en maatwerkgericht te zijn.
Echtscheidingen komen, hoe verdrietig ook, helaas veel
voor. Het leed dat kinderen dan moeten meemaken is erg
groot en veelal van invloed op hun verdere leven. Deze
kinderen dienen de zorg te krijgen die ze nodig hebben.


ZORG VOOR DE JEUGD EN JONGEREN
Jongeren staan op het kruispunt van hun leven en maken keuzes
die van invloed zijn op de rest van hun leven. Het hebben
van een stabiele, gezonde en veilige jeugd maakt dat jongeren
de regie op en verantwoordelijkheid over hun eigen leven in
veel gevallen gemakkelijker kunnen dragen. Ook het volgen
van onderwijs op niveau is daarvoor van groot belang.


ZORG VOOR OUDEREN
In de maatschappij hebben we elkaar nodig: ieder mens is
waardevol. Ouderen hebben een leven achter zich en kunnen
hun opgedane ervaringen en levenswijsheid delen met jongere
generaties: de wijsheid van de grijsheid! Voor onze oudere
inwoners moet daarom goed gezorgd worden. Juist ook waar
het gaat om grote thema’s zoals eenzaamheid en armoede.
Het hebben van een zinvolle dagbesteding is belangrijk om
ouderen een goede invulling te kunnen geven aan hun oude
dag en een sociaal isolement te voorkomen. Wat ChristenUnie-
SGP betreft blijven ouderen zoveel als mogelijk
zelfstandig wonen (bijvoorbeeld in seniorenwoningen of
aanbouw bij familie). Goede begeleiding is daarin noodzakelijk
en mantelzorg en vrijwilligerswerk dienen daarom
actief te worden gestimuleerd. Het werk dat mantelzorgers
verzetten, is van onschatbare waarde. Ook deze mantelzorgers kunnen door de vaak dagelijkse druk overbelast raken.
ChristenUnie-SGP pleit voor voorzieningen om mantelzorgers
in zo’n geval te kunnen ontlasten en voor behoud van
het ‘mantelzorgcompliment’.
Ouderen en mindervaliden zijn vaak fysiek minder goed
in staat om grote loopafstanden te overbruggen. Het is van
groot belang dat hier in het kader van het beleid met betrekking
tot toegankelijkheid zo goed als mogelijk invulling
aan gegeven gaat worden. Aandachtspunten daarbij zijn het
gebruik van het openbaar vervoer en de nabijheid van parkeervoorzieningen
bij ouderenontmoetingsplaatsen, winkels
en voorzieningen. Wat ChristenUnie-SGP betreft stimuleert
gemeente Doetinchem de toegankelijkheid van winkels en
openbare gebouwen.


ZORG DOOR KERKEN EN VERENIGINGEN
Veel zorg wordt verleend door kerken en verenigingen. Zij
leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang.
Omdat de verzorgingsstaat in huidige vorm niet houdbaar
is, heeft de zogenaamde participatiesamenleving haar intrede
gedaan. ChristenUnie-SGP staat positief tegenover de ontwikkeling
om inwoners zoveel als mogelijk mee te laten doen en
de overheid regievoerder (rentmeester) in plaats van uitvoerder
te laten zijn. Kerken zijn maatschappelijk zeer relevant en
vullen ontstane leemtes op. De overheid dient hier oog voor te
hebben en hen zoveel als mogelijk te ondersteunen.


REGIONALE SAMENWERKING IN DE ZORG
Doetinchem heeft als centrumgemeente een grote verantwoordelijkheid
in de regio voor wat betreft zorgbehoevenden.
Samen met de andere Achterhoekse gemeenten geven we daar
zo goed mogelijk invulling aan. Het belang van patiënten
en cliënten komt daarin altijd voorop. Na de decentralisaties
(veranderingen in de zorg) moet met minder middelen
dezelfde zorg worden aangeboden. Wat ChristenUnie-SGP
betreft zet Doetinchem zich regionaal in om blijvend kwalitatief
goede zorg en ondersteuning te bieden aan hen die dat
nodig hebben. Juist mensen die intensieve langdurige, maar
ook ambulante zorg (zorg buiten een instelling als ziekenhuis,
verpleeghuis, etc.) nodig hebben verdienen onze aandacht.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Blijvende stimulerende maatregelen om de onderlinge
betrokkenheid -binnen familie, kerk en maatschappelijke
verbanden- te (helpen) verbeteren.
• Topprioriteit houden op het gebied van preventie–
voorkomen is beter dan genezen!
• Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers en
het mantelzorgcompliment handhaven.
• Ouderen en mindervaliden de mogelijkheid bieden zo lang
mogelijk zelfstandig thuis (of bij familie) te wonen; daarbij
dient wel gewaakt te worden voor sociaal isolement en
eenzaamheid.