SPORT, RECREATIE, CULTUUR EN CULTUURHISTORIE

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

SPORT, RECREATIE, CULTUUR EN CULTUURHISTORIE

SPORT
Sport is een verbindende schakel in buurt, wijk, dorp en stad.
Sport is er immers voor iedereen, over de hele breedte van de
samenleving. ChristenUnie-SGP staat voor een gemeente die
breedtesport (groepssport met recreatieve functie) actief stimuleert
en mogelijk maakt. De sportvereniging vervult hierin
een cruciale rol. Om hun maatschappelijke functie zo goed
mogelijk in positie te brengen, vindt er intensief overleg plaats
tussen de gemeente, Buurtplein, de buurtsportcoaches en de
sportverenigingen. ChristenUnie-SGP kiest ervoor om iedereen
mee te laten doen. Samen sporten heeft een gunstige invloed
op integratie, stimuleert de gemeenschapszin en vergroot
het sociaal netwerk. We willen zoveel mogelijk inwoners laten
ervaren dat sporten belangrijk is, maar ook gewoon leuk om
te doen. Daarentegen dient topsport wat ons betreft op geen
enkele wijze met gemeenschapsgeld gefinancierd te worden.

CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Breedtesport blijven stimuleren.
• Leerlingen kennis laten maken met verschillende sporten:
stimuleer meer bewegen.
• Dat er voor ouderen en gehandicapten een goed en toegankelijk
sportaanbod is.


RECREATIE
Doetinchem is een centrumgemeente en biedt inwoners
en toeristen de voorzieningen die daarbij passen, zoals een
aantrekkelijk stadscentrum met winkels, horeca en weekmarkten.
Ook de vele natuur, het water en parels zoals kasteel
de Slangenburg en fietsroutes maken Doetinchem tot een
ideale plaats om er te recreëren. Doetinchem moet op korte
termijn overgaan tot uitbreiding van bestaande en toevoeging
van nieuwe camperplaatsen. Goede uitloopgebieden zijn
belangrijk, maar het groen en water moeten ook naar binnen
worden gehaald. Regionale samenwerking op het gebied van
toerisme is prima, het lokaal belang mag echter niet uit het
oog verloren te worden. Goede ideeën, zoals de verkoop van
streekproducten, dienen gestimuleerd te worden.
Veel inwoners waarderen het wonen in een rustige omgeving.
Recreatie mag de rust van anderen daarom niet
verstoren.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Wandel- en fietsroutes verder (door)ontwikkelen en digitaal
beschikbaar stellen.
• Beeldbepalende gebouwen, monumenten, bodemschatten en
(cultuur)landschappen meer (digitaal) beschikbaar stellen. • Het meer betrekken van de Oude IJssel en de binnenstad.
• Toeristische informatiepunten meer digitaal maken.


CULTUUR
Cultuur is in Doetinchem in veel verschijningsvormen te vinden.
Toch heeft cultuur ook een gemeenschappelijke deler:
het brengt samenhang, wordt individueel of samen beleefd en
daagt uit tot nadenken. Cultuur brengt levendigheid in een
stad.
Wat ChristenUnie-SGP betreft dienen culturele en kunstzinnige
activiteiten primair voort te komen uit particulier
initiatief en mogen uitingen van kunst niet kwetsend zijn.


CULTUURHISTORIE
Door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog zijn
veel historische gebouwen verloren gegaan. De historische
elementen die zijn overgebleven, kunnen beter en meer
zichtbaar worden gemaakt. Beeldbepalende bouwwerken,
monumenten en de inrichting van ons cultuurlandschap
geven karakter aan Doetinchem als stad én landelijk gebied
daaromheen.
ChristenUnie-SGP pleit voor zoveel mogelijk behoud en
herstel van deze bouwwerken. Aandacht voor de stadsgeschiedenis
door middel van integrale educatie, onder andere als
onderdeel van geschiedenislessen, is wat ChristenUnie-SGP
betreft een uitgelezen kans om scholieren de cultuurhistorische
waarde van gemeente Doetinchem onder ogen te
brengen.
Monumenten zijn alleen al door hun leeftijd en vaak grotere
omvang duur in onderhoud en herstel. Het bijdragen aan het
onderhoud en herstel van monumenten is veelal beperkt in
gemeente Doetinchem. ChristenUnie -SGP wil het behoud
van deze monumenten stimuleren door onder andere een
periodieke gratis keuring door de monumentenwacht.
Subsidieregelingen kunnen beter onder de aandacht worden
gebracht. Extra kosten die het gevolg zijn van regelgeving
op het gebied van monumenten dienen jaarlijks te worden
gecompenseerd.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Het cultuurbedrijf doelgericht en effectief inrichten.
• Oude historie meer zichtbaar maken.
• Onderhoud van monumenten stimuleren en belemmerende
regels wegnemen.
• Meer aandacht voor uitbreiding van de mogelijkheden om
monumenten te verduurzamen.