WONEN EN WOONOMGEVING

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

WONEN EN WOONOMGEVING

Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich in een breed
woningaanbod. Dit betekent dat iedereen de ruimte heeft om
in onze gemeente te komen wonen. De sociale huursector
dient zich te richten op de lagere (midden)inkomens. De verschuiving
naar het langer thuis wonen van oudere inwoners,
vraagt om voldoende aanbod van levensbestendige woningen.
De taak van gemeente Doetinchem is om te zoeken naar passende
woonoplossingen, rekening houdend met de wensen in
de stad.

De samenstelling van de bevolking, maar ook het maatschappelijk
en economisch leven, verschuiven. Dit vraagt
omdenken: van kwantiteit (hoeveelheid) naar kwaliteit.
Bestaande bouwprojecten worden afgerond. De gemeente
is uiterst terughoudend in het aankopen van nieuwe bouwgrond,
anders dan van groot economisch of maatschappelijk
belang. De bestaande woningvoorraad wordt duurzaam en
energieneutraal verbeterd, waarbij de snelle slag bij woningen
met lage energie labels direct gemaakt wordt.


REGIONALE OPGAVE
ChristenUnie-SGP staat voor duurzaam gebruik van de
schepping. Bestaande woningen die niet meer aan hun
bestemming voldoen kunnen worden gebruikt voor andere
bestemmingen.
Zoals het er nu uitziet zullen in de toekomst minder woningen
nodig zijn. Hierop dient tijdig ingestoken te worden.
De afspraken op regionaal niveau met gemeenten, provincie
en woningbouwcorporaties, zullen periodiek bekeken en zo
nodig bijgesteld moeten worden. Onder andere het “Achterhoek
woonwensen en leefbaarheidsonderzoek (AWLO)”
en de Primosgegevens (bevolkingsprognose) moeten hierbij
worden betrokken.
ChristenUnie-SGP staat voor een goede verhouding binnen
de wijken, dorpen en kernen. Een evenwicht daarin is van
groot belang. Dit is niet alleen goed voor het aanzicht van de
wijk, maar dit is ook van belang op sociaal gebied. Daarnaast
biedt dit voor Doetinchem de mogelijkheid om een eigen
‘gemeentelijk karakter’ te realiseren. Er dient een goede mix
aan prijsklassen en type stijl te zijn tussen koop- en (sociale)
huurwoningen.
De woonomgeving dient gestimuleerd te worden, enerzijds
krijgt de bewoner ruimte, anderzijds moet de gemeente in
kunnen spelen op de veranderende woningmarkt. Te denken
valt aan startersleningen en blijversleningen.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• De juiste woningen kwalitatief en kwantitatief voor iedereen.
• Blijven doorgaan met starters- en blijversleningen.
• Burger- en dorpsintiatieven mogelijk maken en stimuleren.
• Natuur en water zo goed mogelijk benutten.
• Dat wijken, dorpen, buurten en straten schoon, heel en
veilig zijn.
• De verpaupering van het buitengebied tegengaan.
• Extra aandacht voor starters, jongeren en ouderen.
• Leegstand binnen de stad voorkomen of innovatief tegengaan
door omdenken, zoals gemengde woonvormen
jong/oud.
• Een voldoende aanbod van passende woningen voor
jongeren en senioren.