Blog Solide begroting

Foto blog - Solide begroting
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op dinsdag 13 februari 2018

Blog Solide begroting

Een solide begroting is een belangrijke basis om het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de gemeente op te baseren. Hierbij past de keuze om niet meer uit te geven dan er  binnen komt.  Wij kiezen voor het voorzichtig omgaan met de beschikbare middelen en wij  vragen daarbij nadrukkelijk aandacht voor de mens achter de cijfers. Het meerjarig nastreven van een solide begroting biedt de jaren daarna lucht. Immers men hoeft geen last te dragen van een te ruim beleid daarvoor. Ook toekomstige generaties worden niet onevenredig zwaar belast met de keuzes die wij nu maken.  

Als de financiële ruimte begrensd is dan vraagt dat van de gemeente om verantwoorde en doordachte keuzes. Ook hier staat voorop dat de publieke voorzieningen  op peil moeten blijven voor de huidige en toekomstige generaties.

Een solide begroting vergt ook het aanreiken van instrumenten om verantwoorde en doordachte keuzes te kunnen maken. Duidelijk moet zijn wat de financiële ruimte is, waar het voor bestemd is en waar het vandaan komt. Zowel de begroting als voortgang moeten in één oogopslag glashelder zijn.

Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente komt van de Rijksoverheid een klein deel van belastingen en leges. Wij moeten zeer terughoudend zijn om bijvoorbeeld onroerend zaak belasting te verhogen om daarmee belastinginkomsten te verhogen. Alle overige belastingen en leges zouden niet meer dan kostendekkend moeten zijn.

Belangrijk is ook om te weten welke risico’s er kleven aan beslissingen die worden genomen. Zijn de risico’s hoog of laag en zijn de mogelijke negatieve effecten van die risico’s groot of klein. Het in kaart brengen van risico’s van de besluitvorming geeft tijdig inzicht. Bijvoorbeeld de grondexploitaties van de gemeente. Jaren is dat goed gegaan, maar de afgelopen jaren waren teleurstellend. Ook deze risico’s moeten in kaart gebracht worden. Als daar aanleiding voor is moet er een strakke regie gevoerd worden en de gronden ook reëel gewaardeerd worden.

Een solide begroting is een gezonde basis om op voort te bouwen. Concreet staan wij voor:

  • Een doelmatige en doeltreffende inzet van gemeenschapsgeld.
  • Blijven inzetten op een strakke begrotingsdiscipline.
  • Geen verdere belastingverhogingen dan de inflatie.
  • Grondexploitatie reëel waarderen.

Fred Plass
Kandidaat gemeenteraadslid