Blog Leefbaarheid

molen en stadswal  (5)
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op woensdag 21 februari 2018

Blog Leefbaarheid

Leefbaarheid is de manier waarop wij als inwoners en gemeente met een breed scala van onderwerpen  omgaan die het welbevinden van ons als inwoners nu en in de toekomst bepalen. In dit artikel wil ik ingaan op een aantal van die onderwerpen.

Wij produceren teveel afval. Ik hoef maar in mijn eigen afvalcontainers te kijken om vast te stellen dat het anders moet. Het resultaat van onze leefwijze is terug te zien in de alarmerende berichten over onze zeeën en oceanen. Wij moeten ons afval zien te verminderen en wat overblijft, moet zoveel mogelijk hergebruikt worden. Een samenwerking dus tussen de inwoner die zijn hoeveelheid afval vermindert en de  gemeente die de opdracht heeft om het percentage hergebruik te verhogen.

Hetzelfde geldt voor ons gebruik van energie. Wij als inwoner en gemeente kunnen direct bijdragen door te besparen. Of moet er niet eerst goed nagedacht worden of wij die energie wel nodig hebben. Immers alles wat niet wordt gebruikt, hoeft ook niet bespaard te worden. Als wij dan toch menen dat wij de energie nodig hebben, dan zouden wij als inwoner en gemeente moeten bekijken hoe wij op ons gebruik kunnen besparen. Ik heb de thermostaat blijvend een graad lager gezet en dat scheelt. Besparen kan ook door aandacht voor energiebesparende maatregelen of door overtollige warmte en energie alsnog te benutten. Het opwekken van nieuwe of hernieuwbare energie is een tweede stap die nadrukkelijk gestimuleerd moet worden. De focus blijft op een goed op elkaar afgestemde mix van zon, wind, biomassa en aardwarmte. Aandacht en onderzoek naar de opslag van energie is een must om er uiteindelijk een succes van te kunnen maken.

Het omringende milieu, onze unieke woonomgeving is door de eeuwen heen mede vorm gegeven door agrarische bedrijven. Deze agrarische bedrijven zijn een onmisbare schakel in het leefbaar houden van het buitengebied. Immers zij zijn de motor van de plattelandseconomie. In datzelfde agrarische cultuur-landschap wonen, verblijven en recreëren inwoners. Belangen van omwonenden en agrarische bedrijven kunnen tegenstrijdig zijn. Daarom is een goed en reëel omgevingsbeleid belangrijk.

Doetinchem met Gaanderen , Wehl, de buurtschappen en het buitengebied vormen een heel sterk geheel. Niet onbelangrijk voor de leefbaarheid van ons gebied is dat wij samen het hoofd  kunnen bieden aan de krimp die voor de Achterhoek als geheel een groot probleem vormt. Blijvende zorg voor de verschillende delen van onze gemeente zoals het tegengaan van verpaupering in het buitengebied en het stimuleren en mogelijk maken van burger- en dorpsinitiatieven onderstreept leefbaarheid in onze gemeente als één van onze topprioriteiten.

Leefbaarheid is onmisbaar voor een vitale samenleving. Concreet staan wij voor:

  • Verder inzetten op verminderen huishoudelijk restafval, de scheiding van restafval en hetpercentage recycling stimuleren en bevorderen.
  • De circulaire economie bevorderen (hergebruik van goederen door reparatie en recycling).
  • Plaatsing van zonnepanelen allereerst op daken van woningen, instellingen en bedrijven.
  • Een evenwichtige mix in het maken van energie.
  • Stadslandbouw mogelijk maken.
  • Stimulering van verduurzaming bij agrarische bedrijven, zoals toepassing van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld asbest eraf - zonnepanelen erop), luchtwassers en mestvergisters.
  • Verpaupering door leegstaande gebouwen tegengaan door toestaan van functieverandering (of verbreding) onder duidelijke voorwaarden.
  • Burger- en dorpsinitiatieven mogelijk maken en stimuleren.

De zorg voor de leefbaarheid van het ons omringende milieu, onze unieke woonomgeving is een opdracht voor ons allemaal. Zowel wij als burgers als onze gemeente kunnen daar een bijdrage aan leveren.

Fred Plass
kandidaat gemeenteraadslid