Financiële uitdagingen in onze gemeente

gemeentehuis dtc
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op dinsdag 26 november 2019

Financiële uitdagingen in onze gemeente

Fractie Doetinchem

Er is momenteel veel te doen in de media over de financiën van gemeenten. U heeft er ongetwijfeld wat van meegekregen. Gemeenten ontvangen hun inkomsten voor een groot deel van de Rijksoverheid. Die inkomsten lopen terug, terwijl gemeenten wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke taken. Met name in het sociaal domein zijn budgetten niet toereikend voor de werkelijke kosten.

Onze wethouder Henk Bulten schrijft elders in deze nieuwsbrief over de achtergrond van deze bezuinigingen en zijn rol als portefeuillehouder. Kort samengevat: al in 2019 hebben we een tekort van €9 miljoen, oplopend naar €12 miljoen in 2023. Voor ons als (steun)fractie betekent dit dat we intensief bezig zijn geweest met de keuzes die gemaakt moeten worden.

Onze fractie is voor solide overheidsfinanciën. Het spaarboekje van de gemeente werkt namelijk net als bij u thuis: we kunnen geen geld uitgeven dat er niet is. In het verleden heeft de raad met twee financiële kaders vastgesteld dat raadsbegrotingen (1) meerjarig sluitend dienen te zijn én (2) dat er voldoende weerstandsreserve in de kas moet zijn.

Daarop is het college in korte tijd gekomen met het boekwerk ‘Keuzerichtingen bezuinigingen’. Dit pakket van maatregelen biedt een evenwichtige verdeling van bezuinigingen over de verschillende thema’s die in de gemeente spelen. Wat onze fractie betreft eerlijk, want niet alle lasten mogen in één domein worden neergelegd.

In de fractie zijn de financiële situatie én de consequenties meerdere keren uitvoerig besproken en hebben we vragen gesteld aan het college en ambtenaren. ChristenUnie-SGP Doetinchem wil vasthouden aan de in het verleden opgestelde begrotingsregels. En daarom waren we voorstander van ingrijpen: niet omdat het leuk is, maar omdat we erger willen voorkomen en niet weg willen lopen voor problemen. De gemeente moet haar begroting namelijk inleveren bij de provincie, die een toezichthoudende rol vervult. Door zelf met maatregelen te komen en het probleem op te lossen behouden we onze vrijheid om in de toekomst zelfstandig keuzes te maken voor onze gemeente. Wel wilden we vooraf goed in beeld hebben waarop bezuinigd werd en wat mogelijke effecten waren.

Het pakket met keuzemaatregelen is aangenomen door de coalitiepartijen in de raadsvergadering van 7 november 2019. Aan het college de taak en opdracht om dit te gaan effectueren. Als fractie zullen we dit nauwgezet volgen en we hebben uitgesproken dat wanneer de financiële situatie verbetert, éérst de knelgevallen worden aangepakt die in deze bezuinigingsronde zijn getroffen.