Bijdrage CU-SGP Algemene beschouwingen 2020

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op vrijdag 6 november 2020

Bijdrage CU-SGP Algemene beschouwingen 2020

Gisteren waren de Algemene beschouwingen 2020 en werd de begroting voor 2021 vastgesteld. Lees hier de bijdrage van gemeenteraadslid Ewout de Jong.

Beste raadsleden en college,

Ik ga met u terug in de tijd, we schrijven het jaar 1597. Het was de zucht naar vooruitgang, die Petrus Plancius -een predikant nog wel- het plan deed opvatten met een veel kortere vaarweg via de Noordpool, in China te komen. Deze tocht mislukte jammerlijk, het schip liep vast in het poolijs en de opvarenden  moesten van sloophout, een onderkomen bouwen en overwinterden, in wat ze noemden “het behouden huis”.

Nova Zembla.png

En nu voor 2021.

Voelen wij ons thuis in Doetinchem, wat voor stad willen we zijn?

De coronacrisis benadrukt nog eens extra, hoe belangrijk het is dat je je prettig voelt op dé plek waar je woont. Het is dé plek waar je tot rust komt. Dé plek waar je je geborgen voelt. En dé plek waar je mag zijn zoals je bent. 

Dat is thuis. Wij gunnen een ieder het gevoel thuis te zijn. In onze gemeente willen we daarom een veilig thuis bieden aan onze inwoners. En we menen, dat er plaats is voor meer mensen, om mee te genieten van onze mooie gemeente en de Achterhoek. Daarom spreken wij onze waardering uit voor het lef dat de gemeente toont, door de ambitie uit te spreken in 2036  70.000 inwoners te hebben.

Om die ambitie vorm te geven zijn wat ons betreft twee zaken belangrijk:

  • Ten eerste. Iedereen doet mee
  • Ten tweede: Onze woonplaats blijft voor de volgende generaties leefbaar.

Ten eerste: Meedoen

Werk voorziet inwoners van een inkomen en dus zelfstandigheid. Het is van groot belang dat we een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben en houden voor bedrijven. Het aanvalsplan binnenstad verdient onze blijvende steun voor een bruisend en welvarend stadshart. Het vasthouden van jongeren is belangrijk om het toekomstige tekort aan arbeidskrachten te voorkomen.

Ook zullen we creatief moeten omgaan met de beschikbare ruimte én rekening moeten houden met de actuele én toekomstige woonbehoefte.

We zijn blij met de nadruk die gelegd wordt op preventie in het belang van de gezondheid van mensen, én ook met de goede start die is gemaakt, met het in balans brengen van de uitgaven en beschikbare middelen in het sociaal Domein 

Wij willen hierbij oog blijven houden voor mensen, én voor wie het hebben van werk niet vanzelfsprekend is. Er moet plaats zijn voor iedereen om, binnen de mogelijkheden die iemand heeft, mee te kunnen doen. 

Eenzaamheid is een toenemend maatschappelijk probleem van niet álleen ouderen. Een integraal plan van aanpak is noodzakelijk. Graag reflectie hierop van de wethouder. Daarnaast blijven we aandacht vragen vóór vrijwilligers, buddy’s en mantelzorgers.

Ten tweede. 

Vinden we het belangrijk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij hebben de aarde in bruikleen gekregen van God. We willen onze aarde op een goede manier door kunnen geven aan onze kinderen. We vinden het essentieel, dat bij het groeien van het aantal inwoners én bedrijvigheid, de schepping niet verwaarloosd wordt. We willen daarom o.a. inzetten op duurzame mobiliteit, zoals betere treinverbindingen en (nog) meer aandacht voor de fietsers in onze gemeente.

Het vraagt dus zeker een visie voor onze woonomgeving en de energietransitie die op ons afkomt. Het verduurzamen van de bestaande woningen is een belangrijke opgave. Daarnaast willen we ook volop kansen bieden aan circulaire economie en innovatie.

Naast deze twee hoofdthema’s willen we de financiën benoemen.

Een compliment voor de ambtelijke organisatie voor het vele werk dat is verricht en voor deze begroting. Bij de vorige begroting zijn stevige ingrepen gedaan, mede daardoor is er nu een solide en sluitende begroting. Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn. De Corona-crisis heeft heel veel impact op bijv. de sport, cultuur en recreatiesectoren. Daarnaast worden de winkel- en horeca- en overige ondernemers keihard getroffen. Onze fractie wil graag hierin meeleven en meedenken. De kreet “wees loyaal, koop lokaal” ondersteunen we van harte!

Daarnaast zal het ook haar impact hebben op de begroting van 2021, die weinig ruimte bied voor nieuwe investeringen.

Even nog terug naar Nova Zembla, de scheepslieden kwamen daar op een onvoorziene en niet gewenste manier terecht en zullen zich absoluut niet thuis gevoeld hebben. Onze fractie hoopt dat wij én onze inwoners, niet alleen in Doetinchem, maar ook bij God, een goed en veilig “thuis” mogen hebben.

Tenslotte:

Onze fractie stemt graag in met de begroting van 2021. En wenst het college en de raad van harte Gods zegen en wijsheid toe voor het nieuwe begrotingsjaar.