Invulling van de kadernota in Doetinchem

Kadernota.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 12 augustus 2021

Invulling van de kadernota in Doetinchem

Juli is een drukke maand waarin veel besluiten genomen moeten worden, waaronder de kadernota.

Ook in het laatste jaar van deze bestuursperiode vormt de uitvoering van de coalitieagenda ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ de basis voor de kadernota en begroting 2022. Het is daarbij van belang in te blijven spelen op de veranderende wereld om ons heen. Dit werd in de afgelopen periode meer dan duidelijk, toen de corona-epidemie losbarstte en de wereld van velen op de kop werd gezet. In de kadernota actualiseren we het financieel beeld en maken waar nodig en mogelijk nieuwe keuzes.

We kiezen er voor om te blijven investeren in Doetinchem als vitale centrumgemeente van onze regio. Een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is in onze stad, de dorpen en wijken en in het prachtige buitengebied. Doetinchem heeft uitstekende voorzieningen waar zowel Doetinchemmers als Achterhoekers van profiteren. Een gezonde groei van onze gemeente in de komende 15 jaar is daarvoor wat ons betreft van groot belang. We gaan uit van 70.000 inwoners in 2036, het jaar waarin Doetinchem 800 jaar stadsrechten bezit. Daarom is het wezenlijk te investeren op sociaal, economisch en fysieke terreinen. Tegelijk moeten en willen we ook financieel een gezonde gemeente zijn.

Onze fractie heeft (daarbij) aandacht gevraagd voor:

• het vasthouden van jonge gezinnen (starters) door versneld bouwen van betaalbare woningen
• Inzetten op de komst van bedrijven die niet alleen bijdragen aan meer werkplekken maar ook een duurzaam karakter hebben.
• Aandacht preventie voor wat betreft gezondheid, maar ook het gevoel van veiligheid op de plek waar je woont, overlast in wijken, dealen op straat.
• De Regionale Energie strategie. Wij hechten er groot belang aan dat vooraf, de gevolgen voor de leefbaarheid én de samenleving inzichtelijk zijn en dat onze inwoners voldoende kunnen participeren.

Tenslotte, we hebben samen als fractie met elkaar, gelukkig in gezondheid, weer veel werk verzet. Dat geeft reden tot dankbaarheid, het is fijn om nu een periode van rust te kunnen hebben.

De fractie ChristenUnie-SGP Doetinchem wenst iedereen een fijne vakantie!