Bijdrage Begroting 2022

marco-bianchetti-vzFTmxTl0DQ-unsplash.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op vrijdag 5 november 2021

Bijdrage Begroting 2022

Op 4 november is de Begroting van de gemeente Doetinchem voor het jaar 2022 goedgekeurd. Lees hier de bijdrage van Ewout.

Dankjewel voorzitter.

De verloren zoon.

Jezus vertelt in de Bijbel het verhaal van de zoon die zijn erfenis opeist en verbrast met drank en vrouwen. Als hij platzak in de goot belandt, verlangt hij naar huis. Bij zijn thuiskomst ontvangt zijn vader hem met open armen. Zijn broer is thuis gebleven en reageert ontsteld op deze liefdevolle ontvangst. Het verhaal symboliseert hoe beide zonen verlangen naar verbondenheid. En onvoorwaardelijke liefde van een vader voor zijn kinderen. Wie wil er niet een thuis om te wonen, een veilige plek om in verbondenheid te leven?

En dan nu onze inbreng, verdeeld in 3 thema’s:

  • welzijn
  • leefbaarheid 
  • en duurzaamheid.

1. Welzijn

Als eerste: Iedereen doet mee! De doelstelling in de begroting: “Wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze gemeente" is voor onze fractie ook echt een essentiële basis! Hierdoor kan elke inwoner tot zijn of haar recht komen. De menselijke maat moet hierbij altijd het uitgangspunt zijn. We hopen dat statushouders in het kader van de wet inburgering op succesvolle wijze kunnen gaan integreren, zodat ook zij volwaardig mee kunnen doen. 

Als tweede krijgt preventie in de samenleving een belangrijke rol, net als het gevoel van veiligheid op de plek waar je woont. Overlast in onze wijken, ondermijnende criminaliteit en dealen op straat moet doeltreffend worden aangepakt, desnoods met extra geld. 

Als derde: Verheugend is het dat de inzet van de POH Jeugd tot zulke goede resultaten leidt bij jongeren. Wij zien daarom graag dat de inzet van praktijkondersteuners Jeugd GGZ maximaal wordt uitgebreid. Zodat er sneller en beter hulp kan worden geboden. Daarom willen we graag de inzet van het college hierbij, in positieve zin benadrukken en dmv een motie, deze voordelen meer, naar voren halen. Daarom dienen we de motie in: Maximaliseren deelname huisartsen POH Jeugd-GGZ. Ik lees het dictum voor: 

vraagt het college om:

• in 2022 alle huisartsenpraktijken te benaderen die nog niet deelnemen aan de pilot POH Jeugd GGZ en hen te bevragen op de interesse voor het inzetten van een POH Jeugd-GGZ;
• bij de inventarisatie voor interesse ook duidelijk te vragen of er belemmerende factoren zijn waarom een huisartsenpraktijk geen interesse heeft en hierop te anticiperen;

Ik vervolg onze bijdrage met ons tweede thema, namelijk leefbaarheid.

Doetinchem is een centrumstad met een breed aanbod aan voorzieningen. Groei van het aantal inwoners is voor ons geen doel op zich, maar wel een middel om deze voorzieningen bij de tijd én in stand te kunnen houden. Doetinchem heeft een positief economisch profiel. Dat willen we graag zo houden en het liefst op een duurzame wijze versterken. Het aanvalsplan binnenstad en de forse groei van het A18 bedrijvenpark zijn goede voorbeelden van het versterken van de economie, gastvrije en groene beleving van de binnenstad, en de verbinding met de Oude IJssel. Tegelijk constateren we, dat de ontwikkeling van een stad nooit af is en veel uitdagingen kent. Daarom pleit onze fractie voor een integrale visie op betaalbaar wonen, ondernemen en de impact op het klimaat.

Dan ons laatste thema: duurzaamheid.

Op de oude voet doorgaan kan niet. En moeten nu al doen wat we kunnen. Niet alleen op het gebied van zon en wind, maar ook op het gebied van besparing. Alles wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken. Mede door de hoge gasprijzen, wordt de urgentie van besparing alleen maar groter. Vooral voor de  financieel minder draagkrachtige inwoners of waar sprake is van energie-armoede. Daarom dienen wij het volgende amendement in: Grip op Energie voor huishoudens met energie-armoede. Ik lees alleen het dictum van het amendement: 

vraagt het college om:

• te zoeken naar mogelijkheden om alle huishoudens die een inkomen tot 120 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm) hebben en te maken hebben met energie-armoede de kans te geven om zo snel mogelijk op een laagdrempelige wijze energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning;
• hiervoor een plan van aanpak te maken voor een termijn van 3 jaar, om concrete producten zoals tochtstrips, ledlampen, een energiedisplay en een energiebesparende douchekop (kosten in totaal ongeveer €120 per huishouden) te (laten) installeren bij mensen die te maken hebben met energiearmoede;
• ervoor te zorgen dat er uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 begonnen kan worden met bovenstaande acties vanwege de urgentie van het probleem;
• deze acties gedurende een langere termijn (3 jaar) te laten uitvoeren, zodat het een project is dat bekendheid kan verwerven, we meer mensen kunnen bereiken en de kosten hiermee over de gehele looptijd uitgespreid kunnen worden;
• gedurende het tweede jaar van het project een evaluatie te doen, om het project zo nodig bij te stellen;
• niet te wachten op de gelden die vanuit het Rijk zullen komen, maar zelf een budget vast te stellen van €100.000 euro per jaar voor de komende 3 jaar, te dekken uit de Algemene Reserve, zodat alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het Wsm, ondersteund kunnen worden;
• als het Rijk de gelden voor de aanpak van energiearmoede beschikbaar heeft gesteld, deze terug laten vloeien naar de Algemene Reserve.

Ik rond mijn bijdrage af. 

Dit is de laatste algemene beschouwing van deze raadsperiode. Voor ons belangrijke feiten van de afgelopen jaren zijn o.a.: 

  • Vergroening door de gratis bomenactie,
  • Een nieuw te bouwen volledig circulair ontworpen ceremoniepaviljoen bij natuurbegraafplaats Slangenburg,
  • Miljoeneninvestering in een nieuw te bouwen Circulair ambachtscentrum,
  • Integrale benadering klimaat en duurzaamheid,
  • Zowel veel bedrijfs- als woonkavels verkocht en woningen gerealiseerd ,
  • En Cultuur- en Sportbedrijf kregen een stevige basis .

Het waren niet allemaal makkelijke jaren, maar we zijn blij met het positieve financiële resultaat van deze begroting en de komende jaren. Ik wens het college en de raad (en straks ook de nieuwe raad en college) van harte Gods zegen en wijsheid toe voor het nieuwe begrotingsjaar. Onze fractie stemt graag in met deze begroting 

Tenslotte 

Ik kom graag nog één keer terug op het verhaal van de verloren zoon. Het allermooiste van deze geschiedenis is dat die vader zijn zoon met open armen ontving. Ondanks zijn verkeerde keuzes. Als ChristenUnie-SGP blijven we ons inzetten voor een stad waar we naar onze naobers omkijken, of die nu van ver of dichtbij komen... Iedereen verdient een tweede kans. Wij geloven dat er voor iedereen die terug wil komen, er een thuiskomen is bij God!

Voorzitter dankjewel