Kadernota 2024: bijdrage rondom kansenongelijkheid en langetermijnvisie

Armoede
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op maandag 10 juli 2023

Kadernota 2024: bijdrage rondom kansenongelijkheid en langetermijnvisie

Op donderdagavond 6 juli bespraken we de Kadernota voor 2024. Een Kadernota wordt ook wel Voorjaarsnota genoemd en laat zien waar het bestuur van de gemeente heen wil in het volgende jaar. Ze houden daarbij rekening met hoe het afgelopen jaar financieel is afgesloten.

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld in Doetinchem? Daar geeft de Kader- of Voorjaarsnota een antwoord op. Met behulp van de laatste jaarrekening wordt eerst de huidige financiële situatie van de gemeente onder de loep genomen. Daarna worden de nieuwe prioriteiten bepaald. 

We constateren dat we in het huidige beleid van de gemeente Doetinchem veel zien terugkomen uit de coalitieagenda 'Samen groeien in kwaliteit' die we vorig jaar na de verkiezingen hebben opgesteld. Een coalitie waar de ChristenUnie-SGP opnieuw deel van uitmaakt. We zien ook dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is, ook al zijn er vele onzekere factoren, zoals de instabiele geldstroom vanuit het Rijk naar de gemeenten toe en de tegenvallers in het budget van het Sociaal Domein.

De bijdrage die Sanneke Pijning bij het bespreken van deze Kadernota had, lees je hier: 

"In de Kadernota nodigt het college ons uit om onze visie te geven op de ontwikkelingen die op ons afkomen. De ChristenUnie-SGP gaat daar graag op in. Ik doe dat rond 2 thema’s: 1. Kansenongelijkheid en 2. Langetermijnvisie.

Kansenongelijkheid is helaas een thema dat hip is geworden. Als we naar onze coalitieagenda kijken, dan zien we vele ambities die hieraan raken, maar het woord zelf noemen we niet. Daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik om te benadrukken dat het een thema is dat volgens ons zeker terug moet komen in de Begroting van 2024. 

Ik haak met deze bijdrage aan bij wat ik, eerder op deze avond, bij de uitgangspunten van het Sociaal Domein ook gezegd heb: laten we werk blijven maken van een integrale aanpak rondom diverse thema’s en de samenwerking zoeken met alle relevante partijen.  

De Kadernota benoemt ontwikkelingen die op ons af gaan komen en die vrijwel allemaal aan kansenongelijkheid raken: de hervormingsagenda jeugd, onderwijshuisvesting, klimaatadaptatie, de warmtetransitie, de omgevingsvisie, duurzaamheid en circulariteit. Kansenongelijkheid is niet een onderwerp dat zich beperkt tot onderwijs… het raakt vele beleidsterreinen. Kansenongelijkheid laat zien welke invloed bestaanszekerheid, een veilige en groene leefomgeving, welzijn en gezondheid hebben op een gezonde ontwikkeling van een mens.

En ik kom hiermee bij mijn tweede punt: langetermijnvisie. 

Kansenongelijkheid is zo’n onderwerp dat een lange adem nodig heeft.. Dat visie nodig heeft… Juist ook omdat het vele beleidsterreinen raakt en het belangrijk is om deze beleidsterreinen aan elkaar te koppelen. En dat doe je niet met incidentele uitgaven. 

Datzelfde geldt voor het thema wonen. Er wordt momenteel bijvoorbeeld een visie op wonen en zorg ontwikkeld. Hierin komen verschillende beleidsterreinen samen en wordt er regionaal samengewerkt aan een meerjarige ambitie. Met onze deelname aan het landelijke Volkshuisvestingsfonds koppelen we duurzaamheid en klimaat aan leefomgeving en welzijn en denken we na over hoe we Doetinchem vorm willen geven. Met 2036 als stip op de horizon. 

Wij vinden dat ons college op vele beleidsterreinen dus al koppelingen maakt en vooruit durft te kijken naar de verdere toekomst. Blijf dat ook vooral doen.

Onze fractie roept het college op om in Den Haag aan te blijven geven dat we structurele middelen nodig hebben om op de lange termijn zaken goed en blijvend aan te kunnen pakken. Met de incidentele middelen lossen we wel problemen op, maar er is geen ruimte voor een structurele aanpak. Ook is het nodig om aan te blijven geven dat we worstelen met de uitgaven in het Sociaal Domein. Ik kan me toch niet voorstellen dat wij als enige regio tegen enorme kostenstijgingen aanlopen en het wordt tijd dat Den Haag hier een langetermijnvisie op gaat hanteren!

Daarnaast geven we graag aan dat wij het voor Doetinchem belangrijk vinden dat we met het thema Kansenongelijkheid en de lange termijn in ons achterhoofd kijken naar de inzet van jongerenwerkers en wijkverbinders. Het kan toch niet zo zijn dat we dit elke keer met incidenteel geld bekostigen, terwijl de samenleving roept om aandacht en om verbinding; zaken die we alleen aan kunnen pakken met lange termijn denken en structurele budgetten.

Om nog even kort in te gaan op onze samenleving die roept om aandacht en verbinding: de motie die door de PvdA is opgesteld "Stadsmuseumbezoek voor nieuwe Doetinchemmers" is een sympathiek gebaar. Dit draagt een klein beetje bij aan het creëren van verbinding en laat zien dat we aandacht besteden aan nieuwe inwoners. Daarom dienen wij de motie samen met de PvdA in."

Zie ook: Pvda Doetinchem - Gisterenavond bij de Kadernota hebben we met... | Facebook