Bijdrage Ewout de Jong Algemene Beschouwingen gemeenteraad Doetinchem 7 november jl.

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op maandag 11 november 2019

Bijdrage Ewout de Jong Algemene Beschouwingen gemeenteraad Doetinchem 7 november jl.

Vooraf zouden we een drietal punten willen benoemen.

  1. Hoe staan wij in de politiek
  2. Wat vinden wij als ChristenUnie-SGP in Doetinchem belangrij
  3. Hoe om te gaan met de tekorten

door gemeenteraadslid Ewout de Jong, ChristenUnie-SGP

Klik hier om de volledige tekst in pdf te lezen.

Dankjewel voorzitter.

INLEIDING

Ik was wat op zoek naar een metafoor. Hij is niet van mijzelf, maar ik wilde hem graag met u delen op dit moment. Het is een kort, inspirerend verhaal over het omgaan met tegenslagen. Hoe je van een nadeel een voordeel maakt en het negatieve overwint.

De boer had op zijn erf een put liggen, die hij nog niet had dichtgemaakt. Op een dag viel de ezel in de put. De boer vroeg zich af wat te doen. Urenlang deed hij pogingen om het beest uit de put te halen, maar op een gegeven moment dacht hij: de ezel was toch al oud en de put moest toch al gedempt worden. Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel erin. Ze pakten allen een schop en gooiden zand in de put. De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat het op een gegeven moment stil werd. Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de ezel elke schep zand die op zijn rug kwam, van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand staan. Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te staan. Totdat de ezel zelf uit de put kon stappen.

In het leven kom je nog wel eens in lastige situaties terecht. Je krijgt veel zand over je heen. Hoe ga je daar vervolgens mee om? Wat doen wij als gemeenteraad om uit de put te komen? Gooien we zand in de put om hem dicht te gooien of proberen we ook de “zaak”, in dit geval de ezel te redden? Als je de ezel begraaft is wel de put dicht maar verlies je de ezel. Echter de ezel werkte mee.... en zo werd de put gedicht en de ezel behouden.

Ik besef dat het beeld hier en daar mank gaat. Ik adviseer niet al te zeer op zoek te gaan wie of wat de ezel is in dit geval, daar komen waarschijnlijk brokken van..... waar het mij enkel en alleen omgaat is de positiviteit. Wat ik hier mee zou willen zeggen; laten wij als raad onder deze zware opgave die ter besluitvorming voorligt, er eensgezind de schouders onder zetten. In de wetenschap en de hoop dat ons werk gezegend mag worden.

Dit als inleiding voor onze 1e termijn.

Vooraf zouden we een drietal punten willen benoemen.

  1. Hoe staan wij in de politiek
  2. Wat vinden wij als ChristenUnie-SGP in Doetinchem belangrij
  3. Hoe om te gaan met de tekorten

1. Hoe staan wij in de politiek
De titel van ons verkiezingsprogramma is: Samenleven doe je niet alleen. Ieder mens is een uniek persoon. Wij zijn geen losse individuen. Dat is ook de manier waarop wij politiek willen bedrijven: in verbondenheid en afhankelijkheid van én áán God en elkaar.

2. Wat vinden wij in Doetinchem belangrijk
In het afgelopen jaar is er veel bereikt en is onze gemeente weer een stuk mooier gemaakt. We denken aan:
- Het mogelijk maken dat het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem blijft.De bedrijventerreinen waarbij de uitgifte momenteel voorspoedig verloopt.
- De ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en de voorbereidingen op het gebied van de Omgevingswet.
- De slagen die zijn gemaakt op het gebied van verdere verduurzaming van onze gemeente.
- De oprichting van het Binnenstadbedrijf.
- Het Aanvalsplan Binnenstad en het betrekken van de IJssel bij de binnenstad blijft belangrijk, zeker als centrumstad. Een bruisende binnenstad met veel economische bedrijvigheid en activiteiten is voor onze fractie een belangrijke motor achter een aantrekkelijkheid en levendige stad met veel werkgelegenheid.
- Handhaving in het kader van de openbare orde is belangrijk. We denken daarbij bijvoorbeeld aan aan drugshandel en dealen.
- Verder hopen wij dat cameratoezicht bij de uitgaanscentra een preventieve werking en een grotere pakkans oplevert bij verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Er stonden ook zorgelijke onderwerpen op de agenda: we denken aan Laborijn, de tekorten bij de VNOG, er mag daarnaast van ons meer ‘wij-gevoel’ ontstaan in de regionale samenwerking met minder kerktorenpolitiek.

3. Hoe willen wij omgaan met tekorten
De Taskforce Sociaal Domein was al ingezet. Het is heel verstandig dat er een bureau is ingehuurd; externen met kennis van zaken, om hier een boost aan te geven. De eerste uitkomsten gaven gelijk al de grote urgentie aan om met de bevindingen aan de slag te gaan. De meicirculaire toont ook de noodzaak aan om te bezuinigen én keuzes te maken.

Wij vinden het wel belangrijk om dit beleid van sterk fluctuerende budgetten via de VNG nadrukkelijk aan de orde te blijven stellen. Het geld klotst bij het Rijk tegen de plinten, terwijl de budgetten onverantwoord sterk fluctueren en op onderdelen binnen het sociaal domein zoals jeugdzorg, onverantwoord dalen.

Dit brengt ons bij een begroting die zonder bezuinigingen op geen enkele wijze kan voldoen aan de twee door de raad vastgestelde kaders namelijk: 1. een meerjarig sluitende begroting én 2. voldoende weerstandscapacteit.

KEUZERICHTINGEN

En daarmee komen we aan bij de Keuzerichtingen. Allereerst een compliment aan het college en de ambtelijke organisatie! Er is in korte tijd enorm veel werk verzet. Veel dank daarvoor!

Vooraf hadden wij de gedachte, dat er (meer) gekozen zou kunnen worden uit de bezuinigingen. Helaas is de bezuinigingsopgave dermate groot dat er weinig meer te kiezen valt. Desondanks zijn wij wel van mening dat er een evenwichtig pakket voorligt. Praktisch alle taakvelden hebben in meer of mindere mate bijgedragen aan deze bezuinigingen.

Een aantal bezuinigingen waar onze fractie aandacht voor vraagt zijn o.a.:

Armoede (taakstelling van €100.000)
Onze fractie vindt het belangrijk dat deze bezuiniging niet ten koste gaat van de noodzakelijke ondersteuning van onze kwetsbaarste inwoners. De focus ligt op het goed inregelen van het uitvoeringsproces. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden naar stapeling van regelingen waardoor dubbelingen kunnen ontstaan. En op termijn hopen wij dat bewindvoering in eigen huis een kostenbesparing op kan gaan leveren. Aan de andere kant brengt stapeling van regelingen vaak een armoedeval bij mensen die uitstromen naar werk. Bij de regelarme bijstand kwam dit ook nadrukkelijk naar voren. Mensen in een uitkeringssituatie zijn hier onzeker en bezorgd over.

Werken moet lonen en als dat niet het geval is dan heeft dat gevolgen voor de motivatie om weer te gaan werken en ook dat is begrijpelijk. Dit is lastig uit te leggen aan mensen die nét bóven elke norm zitten en dan (bijna) van geen enkele regeling gebruik kunnen maken.

De Deelname subsidie (€90.000 structureel)
Het Meedoenarrangement wordt niet beperkt, op die manier kunnen de meest kwetsbare jongeren toch meedoen (aan sport). Dat vinden wij belangrijk!

Het Senioren Ontmoetingspunt (€10.000)
Dit is een heel goed voorbeeld van wat wij heel graag willen in het kader van preventie! Een groot aantal senioren die meedoen met tal van activiteiten in een groot sociaal netwerk. Onze fractie heeft contact met het bestuur gehad. Daaruit bleek dat het bestuur eigenstandig de taakstelling van €10.000 wil opbrengen.

Wij vragen van de wethouder als er op deze wijze aan de taakstelling wordt voldaan de volgende toezegging: Kan er gekeken worden of het ontmoetingspunt op deze locatie kan blijven als aan deze taakstelling wordt voldaan? En als dat eventueel niet mogelijk is, er in goed overleg mét het bestuur, naar een voor alle partijen passende oplossing kan worden gezocht.

De mantelzorg en vrijwilligers (€50.000)
Uit de beantwoording van de vragen bleek dat er niet wordt bezuinigd op de ondersteuning van, en het compliment vóór mantelzorgers. Dat moet vooral zo blijven! Wij vinden dat erg belangrijk, zij zijn het die heel veel waardering verdienen. Zonder hen zou de zorg totaal onbetaalbaar worden!

Onderhoud wegen
Uitstel kan kortdurend, daarna moet het budget extra worden opgehoogd. Onze fractie wil zich niet rijk rekenen met dit soort uitstel van kosten, de rekening gaat immers wel komen, al is dat op een later moment.

Er zou nog veel meer te noemen zijn; bezuinigen doet altijd ergens pijn. In Nederland zijn we er goed in om overal regelingen voor te bedenken, dit maakt het geheel complex en onoverzichtelijk. Het moeilijke ervan is dat er altijd uitzonderingen te bedenken zijn die lijden onder (generieke) regels of regelingen. Wij vinden het belangrijk hier oog voor te blijven houden.

Wij als raad moeten de keuzes maken, ook in moeilijke tijden zoals nu! Op een later moment kan het nodig zijn opnieuw een afweging te maken over de keuzerichtingen en afwegingen die nu gemaakt zijn.

DE AMENDEMENTEN M.B.T. DE SEPTEMBERCIRCULAIRE

Onze fractie heeft 3 redenen om hierin niet mee te gaan:
1. De taskforce sociaal domein kent forse ambities. Het is niet ondenkbeeldig dat de ambities voor een deel niet gehaald kunnen worden, in dat geval zal de omvang ervan ten koste gaan van het resultaat begroting 2020 (voor een belangrijk deel geoormerkte gelden).

2. Na een positieve septembercirculaire kan er in bijvoorbeeld de meicirculaire weer een negatieve ontwikkeling zijn.

3. Vanavond ligt de begroting 2020 voor. Wij vinden het belangrijk dat er een meerjarenbegroting is opgesteld! Volgende begrotingsjaren zijn indicatief en daarom niet helemaal in beton gegoten.

Als er in de komende jaren weer meer financiële ruimte ontstaat wil onze fractie dat graag als eerste inzetten op plaatsen waar de bezuiniging het meest is gaan knellen, dat kan bijv. één of meer onderdelen in het sociaal domein zijn. Je kunt die middelen dan echt doelgericht inzetten.

HET AMENDEMENT PARKEREN

Onze fractie steunt het amendement parkeren. Het langer verblijven in de stad wordt hierdoor bevordert en het korter verblijven ontmoedigd. Daarnaast is er een dekking binnen het parkeren gezocht en gevonden.

TENSLOTTE

Onze fractie kan instemmen met de begroting én de keuzerichtingen. En wenst de raad én het college: Gods zegen en veel wijsheid en kracht voor het komende begrotingsjaar.

EN ALS LAATSTE

Tussen God en de mensen op aarde, of wat wij van deze aarde gemaakt hebben, is een kloof gekomen. Wij zijn onze eigen weg gegaan. Maar Jezus Christus overbrugt die kloof met Zijn grote liefde voor ons.

Laten wij als raad de kloof overbruggen door elkaar te zoeken, verbinding te maken in plaats van verwijdering te bewerkstelligen.

Voorzitter dankjewel